Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Praktijk Mindset: organisatie die trainingen verzorgt.
 2. Trainingen: alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen die Praktijk Mindset verzorgt.
 3. Cliënt: de persoon, bedrijf of instelling die trainingen laat verzorgen door Praktijk Mindset
 4. Bescheiden: alle door Praktijk Mindset ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de trainingen door Praktijk Mindset vervaardigde documenten, waaronder doch niet uitsluitend stukken of gegevensdragers.

 

B. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die door Praktijk Mindset binnen het kader van de uitvoering van de trainingen als onder A2 genoemd worden aangegaan, dan wel op aanbiedingen of offertes tot zulke overeenkomsten.
 2. De cliënt aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten gunste van personeel of hulpkrachten van Praktijk Mindset, die bij de uitvoering van de trainingen werkzaam zijn, alsmede ten gunste van derden, door wie Praktijk Mindset de trainingen geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.

 

C. Aanmelding

Aanmelding voor een training vindt plaats doordat een mondeling dan wel schriftelijk (of via info@praktijkmindset.nl) verzoek voor aanmelding wordt ingediend bij Praktijk Mindset. Vervolgens vindt een intakegesprek plaats. De inschrijving voor de training is definitief wanneer deze schriftelijk dan wel per e-mail wordt bevestigd door Praktijk Mindset.

 

D. Betalingsvoorwaarden

 1. De factuur wordt binnen een week na definitieve inschrijving per e-mail dan wel per post toegezonden.
 2. De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te zijn voldaan. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, zullen wij naast de procedure van herinnering en aanmaning tot betaling van de factuur, tevens het recht voorbehouden om de gereserveerde plaats aan een andere cliënt te vergeven. De betalingsverplichting blijft onverminderd van kracht.
 3. Indien de tenaamstelling van de factuur aangepast dient te worden (bijvoorbeeld van de  werkgever of andere instantie), dient dit binnen 5 dagen na de datum van definitieve inschrijving door cliënt aan Praktijk Mindset kenbaar gemaakt te worden.

 

E. Annulering

In geval cliënt een inschrijving voor een training wenst te annuleren, dient rekening te worden gehouden met de volgende annuleringskosten:

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
 • Ingeval de training binnen 14 dagen na de definitieve inschrijving aanvangt, stemt cliënt ermee in dat door cliënt wordt afgezien van de voormelde wettelijke bedenktijd.
 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering tussen drie en vier weken vóór aanvang van de training wordt € 25,- administratiekosten aan in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de training is het gehele bedrag verschuldigd.
 • Annulering dient schriftelijk dan wel per mail (info@praktijkmindset.nl) te geschieden.
 • Indien cliënt de training annuleert, maar zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd indien de vervanger na een intakegesprek definitief is ingeschreven. Praktijk Mindset houdt het recht voor om de aangedragen vervanger niet in te schrijven voor de training.
 • Gemiste trainingsbijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
 • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste en/of onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt Praktijk Mindset zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

 

F. Vertrouwelijkheid

Alle persoonlijke informatie en gegevens die door cliënt aan Praktijk Mindset worden verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Praktijk Mindset behandeld. Praktijk Mindset zal nooit aan haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van cliënt delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door cliënt.

 

G. Auteursrecht en eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training zelf en bescheiden toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen Praktijk Mindset. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.
 2. Lesmaterialen die tijdens de training aan cliënt worden uitgereikt, zijn eigendom van cliënt.

 

H. Klachten

Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg volgens de klachtenprocedure van Praktijk Mindset. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt de klachtenregeling van kracht. Deze is te vinden op de website van de beroepsvereniging voor Mindfulnesstrainers, VMBN, waar Praktijk Mindset bij is aangesloten.

 

I. Aansprakelijkheid

Praktijk Mindset kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van cliënt, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

 

J. Toepasselijk recht

 1. Op alle inschrijvingen/overeenkomsten tussen Praktijk Mindset en cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Praktijk Mindset en cliënt worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Praktijk Mindset haar woonplaats heeft.

 

 

Ik ben aangesloten bij:

Vereniging Mindfulness Based Trainer Nederland en Vlaanderen
Mindfulness academie voor mindfull teaching - methode Eline Snel