Klachtenregeling Praktijk Mindset

Praktijk Mindset staat voor integriteit en kwaliteit en streeft voortdurend naar tevredenheid van haar cliënten. Elke klacht zal serieus en vertrouwelijk behandeld worden. De intentie is om met u in dialoog te gaan en waar mogelijk en passend de aanleiding tot de klacht te verhelpen. Hieronder volgt de klachtenprocedure van Praktijk Mindset:

  • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard.
  • Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld door Odiel Witjes-Wooning van Praktijk Mindset.
  • Na ontvangst van de klacht, deelt Praktijk Mindset binnen 7 dagen mee dat zij een klacht heeft ontvangen en verdiept zij zich in de oorzaak en de aard van de klacht.
  • Binnen 14 dagen na de klacht volgt hoor en wederhoor.
  • Binnen 14 dagen na hoor en wederhoor neemt Praktijk Mindset een besluit en deelt deze mee aan de indiener van de klacht.
  • Als de indiener van de klacht het besluit accepteert, wordt een actieplan opgesteld om de betreffende klacht structureel op te lossen.
  • De indiener van de klacht wordt mondeling of schriftelijk elke 14 dagen op de hoogte gehouden van de status van de aanleiding van de klacht tot deze is opgelost.
  • In gevallen van geschillen over de afhandeling van de klacht, zal of de VMBN (Vereniging voor Mindfulness Based trainers Nederland) worden aangewezen voor advies. Het advies dat hieruit voortvloeit zal voor beide partijen bindend zijn. De indiener van de klacht heeft de mogelijkheid ook zelf contact op te nemen met de VMBN door een e-mail te sturen naar de klachtencommissie: info@VMBN.nl.
  • Geschillen worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot oplossing gebracht. Daarbij wordt de bovenstaande klachtenprocedure gevolgd. Indien een geschil niet naar tevredenheid wordt beslecht, kan het geschil bij uitsluiting van andere instanties worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter.

Een klacht kan worden ingediend bij: info@praktijkmindset.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en duidelijke omschrijving van de klacht.

Ik ben aangesloten bij:

Vereniging Mindfulness Based Trainer Nederland en Vlaanderen
Mindfulness academie voor mindfull teaching - methode Eline Snel